Кориснички портал

  • Преглед на собрани и потрошени поени по продажни места
  • Преглед на индивидуализирани пораки за клиентите
  • Преглед на вести за промотивни акции
  • Преглед и избор на наградните производи