Мисија

  • Со имплементација на современи технолошки и сигурносни решенија, да се одговори на барањата на пазарот на електронски трансакции, и на своите клиенти да им овозможи брз и безболен почеток на нудење на нови производи и услуги.
  • Континуираното следење на пазарните барања и барањата на крајните корисници, без престан развој на нови производи и услуги, брзо појавување на пазарот, карактеристики се на денешното деловно опкружување. Банките и другите даватели на услуги со цел задржување на конкурентноста на пазарот мораат да ги следат тие трендови. ЕТРАНЕТ ГРУПА на своите клиенти им пружа правовремен увид во технологијата, системите, производите и услугите, од презентација и анализа до поддршка и реализација. Преку темелна експертиза на технологијата им овозможуваме на клиентите да се фокусираат не деловно моделирање на производите и услугите, додека технолошкиот аспект се фокус и специјализација на ЕТРАНЕТ ГРУПА.
  • Водење проекти
  • Имплементација на решенија
  • Осигурување на квалитет
  • Одржување и поддршка