Redemption картички, GIFT картички, SPEND картички...

  • Со цел да се овозможи голема разновидност на програмот за лојалност за примена во различни пазарни сегменти, системот ги поддржува различните видови на картички за лојалност. Со параметризација на поедини картички и програми, додатно може да се креираат различни програми на лојалност према деловните барања на секој трговец.
  • Овие картички (т.н. електронски новчаник) овозможуваат купувачот да ги користи освоените поени за делумно или целосно подмирување на трошоците од купувањето. При тоа, купувачот не ги собирал поените, туку од трговецот добил наполнета картичка со одреден износ. Најчесто, GIFT картичките се еднократни, т.е. откако износот ќе се потроши, картичките се фрлаат иако постои и можност истите да се надополнуваат."