Discount картички

  • Со цел да се овозможи голема разновидност на програмот за лојалност за примена во различни пазарни сегменти, системот ги поддржува различните видови на картички за лојалност. Со параметризација на поедини картички и програми, додатно може да се креираат различни програми на лојалност према деловните барања на секој трговец.
  • Discount картички - сопствениците на овие картички не собираат бодови, туку со самата картичка имаат гарантиран попуст при купувањето. Овие картички најчесто се класифицираат во додатни брендови во зависност од гарантираниот попуст, на пр.: SILVER, GOLD, PLATINIUM и слично."