Point collection/redemption картички

  • Со цел да се овозможи голема разновидност на програмот за лојалност за примена во различни пазарни сегменти, системот ги поддржува различните видови на картички за лојалност. Со параметризација на поедини картички и програми, додатно може да се креираат различни програми на лојалност према деловните барања на секој трговец.
  • Point collection/redemption картичките се картички со кои купувачите собираат поени во зависнот од износот на купувањето, и собраните поени во одреден период можат да ги користат како платежно средство на продажното место. Дополнително можат да се одредат лимити според кои на купувачите може да им се одобрат дополнителни попусти. "