Администраторски портал

 • Внес и преглед на податоци за клиентите
 • Внес и преглед на податоци за продажните места
 • Алатка за креирање на промотивни поени
 • Преглед на прометот (собрани и потрошени поени) по продажни места и клиенти
 • Креирање и праќање на информации за промотивните акции (newsletter)
 • Креирање на индивидуализирани пораки за клиентите
 • Преглед на логови
 • Извештаи:
 • - Sales Performance Report
 • - Customer Defection Report
 • - Customer Redemption Report
 • - Department / Product Performance Report
 • - Club / Staff Scheme Performance Report